Integritetspolicy

Inom Flodhästens Husrum & Frukost behandlar vi personuppgifter för användare av våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid tillfället tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson och dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan påverka vårt sätt att använda dem. Nedan kallas Flodhästens Husrum & Frukost kort och gott ”Flodhästen”. 

Genom att lämna dina personuppgifter till Flodhästen och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med eventuella särskilda villkor för en enskild tjänst, webbplats/cookievillkor samt denna integritetspolicy. Om lagen kräver att Flodhästen begär ett mer specifikt samtycke från dig kommer man att göra detta.

1. Vilka personuppgifter samlar Flodhästen in?

Flodhästen samlar endast in för ändamålet relevanta personuppgifter, vilket kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Språk och nationalitet
 • Anställning
 • Betal/kreditkortsinformation
 • Krav på special- eller dietkost
 • Uppgifter om resesällskap
 • Information om medlemskap i interna eller externa gäst- eller lojalitetsprogram
 • Cookies/IP-adress
 • Andra kontakt- och personuppgifter, samt ärenderelaterad information, som du lämnar vid kontakt med Flodhästen eller som Flodhästen erhåller vid överföring av bokning från tredje part till vårt bokningssystem (vid XML-koppling), e-post eller fax.

2. När samlar Flodhästen in personuppgifter?

Flodhästen samlar in personuppgifter i samband med att du som gäst beställer och nyttjar våra tjänster, både vid direktkontakt med Flodhästen och vid beställning via tredje part. Flodhästen kan även komma att importera personuppgifter från databaser inom och utanför Flodhästen, såsom Google och sociala medier. Om du som gäst på begäran vill ansluta dig till nyhetsbrev, lojalitets- eller liknande gästprogram kommer Flodhästen att samla in för ändamålet nödvändiga personuppgifter. Flodhästen samlar endast in personuppgifter då det är tillåtet enligt gällande lagar.

3. Varför samlar Flodhästen in personuppgifter?

Vilka personuppgifter som samlas in och när, beror på vilken typ av tjänst du beställt. Personuppgifterna använder Flodhästen för att:

 • Administrera, tillhandahålla och utveckla sina tjänster
 • Bearbeta bokningar och beställningar av sina tjänster
 • Kontakta dig inför, under och efter vistelsen för att tillhandahålla information ansluten till din bokning och/eller vistelse.
 • Underlätta vid framtida beställningar av sina tjänster
 • Individualisera kommunikationen med dig
 • Öka din nytta och förbättra din upplevelse av sina tjänster
 • Analysera och förbättra kvalitén på sina tjänster
 • Marknadsföra sina tjänster, direkt eller indirekt, inklusive beteendemarknadsföring
 • För att kunna fullgöra Flodhästens skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut, bokföringskrav och/eller skatterättsliga lagar.

4. Var lagrar Flodhästen personuppgifter?

Flodhästen lagrar och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra otillåten eller obehörig tillgång till informationen. Flodhästens policy är att ett så litet antal personer som möjligt ska ha tillgång till dina personuppgifter och då endast vid tillfällen vi behöver hantera dem enligt överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Flodhästen har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Flodhästen anpassar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder för att följa gällande lagar.

5. Hur länge lagrar Flodhästen personuppgifter?

Flodhästen lagrar personuppgifter i den utsträckning det behövs för att man ska kunna tillhandahålla en så god service som möjligt och för att uppfylla gällande lagar och avtal. Flodhästens policy är att icke nödvändiga personuppgifter ska rensas regelbundet.

6. När delar Flodhästen personuppgifter?

Flodhästen delar endast personuppgifter i absolut nödvändiga fall och/eller då det är tillåtet enligt lag. Då personuppgiftsbiträde ges tillgång till personuppgifter har man med Flodhästen ingått ett avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder hos personuppgiftsbiträdet som skyddar dina uppgifter. De personuppgifter som Flodhästen delar med personuppgiftsbiträdet kommer aldrig att användas annat än för Flodhästens räkning.

Flodhästen kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om Flodhästen är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Flodhästen överför aldrig personuppgifter till land utanför EU/EES om det inte är nödvändigt för att utföra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. I dessa fall kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES även ske i land som, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter.

7. Vilka rättigheter har du som kund?

På din begäran kommer Flodhästen att korrigera eller radera felaktig och ofullständig information. Du har också rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som Flodhästen behandlar. En sådan begäran ska skickas skriftligen till Flodhästen och den adress som framgår av punkt 12. Den ska vara underskriven av dig och innehålla uppgifter om ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, och e-postadress som använts vid kommunikation med Flodhästen. Ett utdrag från vårt kundregister kommer att skickas inom 14 dagar från det att din begäran inkommit till oss.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av personuppgifter, dock ej retroaktivt. Detta ska meddelas skriftligen till Flodhästen och den adress som framgår av punkt 12. Återkallande av samtycke påverkar inte behandling av personuppgifter som får göras utan samtycke. Återkallande av samtycke kan komma att påverka Flodhästens tjänster på ett sådant sätt att de inte fungerar som avsett eller att Flodhästen inte längre kan tillhandahålla dem.

8. Andra applikationer och/eller webbsidor?

På platser där du som gäst kan komma att befinna dig före, under och efter din bokning och/eller vistelse på Flodhästen förekommer länkar till andra applikationer och/eller webbsidor, som inte kontrolleras av Flodhästen. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Flodhästens tjänster. Flodhästen ansvarar inte för innehåll i länkade applikationer/webbsidor och hur dina personuppgifter behandlas av ägare eller operatörer av desamma.

9. Cookies

Flodhästen använder cookies på sina digitala plattformar. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda våra digitala plattformar samtycker du till vår användning av cookies. Vi använder dessa för att lagra information om besökare, registrera användarspecifik information som i ett senare skede kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

10. Överlåtelse

Om Flodhästen säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av sin verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

11. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Flodhästens Husrum & Frukost, Södergatan 37, SE-432 44 VARBERG, E-post: info@flodhasten.se

12. Kontakt

Om du har frågor, klagomål eller kommentarer kring Flodhästens behandling av personuppgifter, efterlevnad av integritetspolicyn eller gällande lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Flodhästens Husrum & Frukost, Södergatan 37, 432 44 VARBERG. Det är också hit du vänder dig om du vill begära ett utdrag ur vårt kundregister.

Om du anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter har du också möjlighet att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.